Для метилового спирта характерно


   

      Метиловий спирт (формула CH3OH) – це прозора і безбарвна рідке речовина з характерним для цієї групи речовин «спиртовим» запахом і невеликою питомою вагою (літр спирту важить приблизно 800 р). Дана рідина відноситься до числа легко займистих реактивів, і володіє токсичними властивостями. Доза від 30-ти до 50-ти мілілітрів є дуже небезпечною для людського організму, і гарантовано призводить до втрати людиною зорової функції. А доза, рівна 100 мілілітрів, прийнята всередину, є смертельною.

 

      Своєю токсичністю метанол (скорочена назва речовини) принципово відрізняється від етилового спирту – наступного представника групи одноатомних спиртів, що є компонентом багатьох алкогольних напоїв і деяких продуктів харчування. Обидві ці рідини мають однаковий зовнішній вигляд, схожий запах і навіть ідентичний смак – різкий пекучий з деяким солодкуватим відтінком. Але, тим не менш, відрізнити їх все-таки можна, навіть без застосування лабораторних методів, а за допомогою підручних засобів.


 

Як відрізнити метиловий спирт від етилового

 

      Існує два методи — один з допомогою розпеченого мідного дроту, інший – з допомогою термометра з досить довгою шкалою (не менше 80°C). Перший спосіб заснований на тому, що розпечену до червоного мідний дріт поміщають в спирт і по запаху випарів роблять висновок про те, який це спирт метиловий або етиловий. Другий спосіб заснований на фізичних властивостях обох речовин, що полягає в нагріванні досліджуваної речовини до температури кипіння. У метилового спирту вона становить 60°C, для порівняння, у етилового спирту температуру кипіння 80°C.

 

      Однак ці методи мають чимало недоліків. Їх ефективність може з певною часткою достовірності підтверджена тільки в тих випадках, якщо в досліджуваному розчині, спирту міститься більше половини у відсотковому відношенні. Тому найбільш точну відповідь на питання про те, як визначити метиловий спирт в алкоголі, можливий лише один: за допомогою лабораторних досліджень, і ніяк не інакше. Простіше кажучи: напої сумнівного походження і якості без їх ретельної перевірки вживати вкрай небажано!

 

Метиловий спирт. Отримання

 


      Виробляють метанол в промислових цілях допомогою взаємодії чадного газу (СО) і водню (Н). Дане хімічна взаємодія відбувається при підвищеному тиску (близько 7 атм.) і при температурі понад 250°C з участю в реакції різних каталізаторів. Даний метод в нинішніх умовах вважається найбільш прогресивним у противагу старим методам: переробки метану і методом сухої перегонки деревини з лігніном.

Метиловий спирт. Застосування

 

      І при всій своїй токсичності і небезпеки цей хімікат був, є і залишається найважливішою сировиною для багатьох виробництв промислового масштабу. Одним з головних властивостей цієї речовини є його висока ефективність в якості розчинника для багатьох хімічних сполук і матеріалів.

 

      Його рідко використовують у чистому вигляді в якості розчинника, помітно частіше цей реактив виявляється основою або одним з компонентів більш складних розчинних речовин. Такі розчинники використовуються при роботі з багатьма лакофарбовими засобами та іншими хімічними речовинами.

 

      Також метиловий спирт використовується в хімічній індустрії. Його використовують при синтезуванні формальдегіду, оцтової кислоти, деяких різновидів ефірів та інших речовин. Застосовується метанол також і в лабораторно-дослідних роботах в якості реактиву для найрізноманітніших напрямків діяльності.


 

      Востребован химикат в газодобыче, как средство для нейтрализации гидратов. Часто используется в производстве топлива для двигателей внутреннего сгорания в качестве присадки, повышающей октановое число. Да и сам этанол в чистом виде в некоторых случаях может использоваться в этом качестве, как топливо для определённых разновидностей ДВС.

 

      Может использоваться данное вещество и в парфюмерной отрасли, как денатурирующий компонент для этилового спирта, часто применяемого при изготовлении парфюмерной продукции.

 

      Інтернет-магазин ХимЭлемент, всім своїм клієнтам, надає можливість метиловий спирт (метанол) купити в нашій торговельній мережі на самих вигідних для вас умовах, гарантовано отримавши при цьому товар найвищої якості, і скориставшись можливістю доставки в будь-який населений пункт України.

 

 

Источник: himelement.prom.ua

Определение и формула

Метанол

Кислородсодержащее органическое соединение, принадлежащее к классу спиртов.

Суффикс – «ол» указывает на наявность одной или двух групп атомов –ОН. Эта функциональная группа называется гидроксильной.

Формула

СН3ОН

Получение метилового спирта


Метиловый спирт получают из природного газа, который состоит в основном из метана.
Существует несколько способов получения метилового спирта: перегонка лигнина и древесного сырья, разложение соли метановой кислоты, из метана и синтез-газа. Ежегодное мировое производства метанола – это примерно 60 млн тонн.

Каталитическое получение метилового спирта – сложный процесс, суммарная реакция может быть представлена в следующем виде:

СО – 2Н2 → СН3ОН.

Естественные источники получения

Наиболее распространен способ получения метилового спирта из природного газа, который состоит в основном из метана.

Искусственные источники получения

  • гидролиз

CH3Br + NaOHaq→CH3OH + NaBr (t0);

  • каталитическое окисление метана

2CH4 + O2→ 2CH3OH (p, t0);

  • гидрирование муравьиного альдегида

H-C(O)H + H2→CH3OH (kat = Ni, t0).

Свойства метилового спирта

Важнейшие свойства метилового спирта обусловлены наличием гидроксильных групп в его молекулах.

Физические свойства

Метанол – это прозрачная, бесцветная, легковоспламеняющаяся жидкость с очень низкой температурой кипения. При очищении метиловый спирт теряет запах. Метанол хорошо растворяется в полярных растворителя, смешивается с водой в любых пропорциях. При растворении в воде между молекулами спирта и воды образовываются водородные связи. Наличие водородных связей между молекулами спиртов обуславливают относительно высокую в сравнении с углеводородами температуру кипения.

Метиловый спирт – ядовитое вещество. Попадание в организм человека 25 г метанола вызывает смерть, а меньшего количества – слепоту.


Химические свойства

Реакции с металлами. Метиловый спирт взаимодействует с щелочными металлами с выделением водорода и образованием солеобразных соединений:

2CH3OH + 2Na = 2CH3ONa + H2

В этой реакции спирт напоминает кислоту. Однако его молекула не диссоциирует с образованием катионов Водорода, а водный раствор метилового спирта не действует на индикаторы.

Дегидратация. Так называют реакцию отщепления воды от какого-либо соединения.
При пропускании паров метилового спирта через раскалённую трубку получается C2H2 и другие продукты.

Применение метилового спирта

  • Химическая промышленность использует метиловый спирт в качестве источника для получения химических веществ, в частности синтетических пластмасс.
  • Пластмассы получают через процессы полимеризации и поликонденсации с использованием производных метанола.
  • Также метанол используют в производстве красителей и лаков для придания им долговечности.

Источник: studwork.org

 

 

Метиловый спирт — подвижная, бесцветная, прозрачная жидкость, смеши­вается во всех отношениях с водой и большинством органических раствори­телей. По запаху и вкусу напоминает этиловый спирт. Удельный вес при температуре 15° равен 0,79648, температура кипения 64,8-66°.

Во избежание потерь метилового спирта в процессе изолиро­вания целесообразно приемники с дистиллятом охлаждать льдом или холодной водой. При малых количествах метанола в объекте исследования, что имеет место в подавляющем большинстве случаев, дистиллят подвергают повторным перегонкам с дефлегматором и несколько миллилитров дистиллята, полу­ченного после дву- или трехкратной дефлегмации, исследуют качественно и количественно. Потери метилового спирта в про­цессе изолирования зависят от содержания его в биологическом материале и в среднем достигают 32%  (С. Б. Новиков).

Качественное обнаружение. Наиболее характерными и чувст­вительными реакциями доказательства метилового спирта яв­ляются реакции, основанные на окислении его в формальдегид. Поэтому прежде чем исследовать дистиллят на метиловый спирт, необходимо убедиться в отсутствии формальдегида.

Окисление метилового спирта в дистилляте проводят 2% рас­твором перманганата калия в кислой (10% серная кислота) сре­де при охлаждении холодной водой, добиваясь возможно боль­шей полноты окисления метилового алкоголя до формальдегида. Формальдегид — один  из  первых продуктов окисления:


5СН8ОН + 2КМn04 + 3H2S04 = 5Н-  С  -Н + 2MnS04 + K2SO4 + 8H20

l|i О

Для уничтожения избытка перманганата калия к исследуемой жидкости по каплям прибавляют до обесцвечивания 15% рас­твор бисульфита натрия или щавелевой кислоты:

2KMn04 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H20; 2KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 10CO2 + K2SO4 + 8H.20

Полученную жидкость фильтруют, делят на две части и иссле­дуют:

а)     с раствором кодеина или морфина в концентрированной
серной кислоте — тотчас или через несколько минут при нали­
чии в исследуемом растворе формальдегида появляется красно-
фиолетовое (сине-фиолетовое) окрашивание,

б)     с раствором фуксиносернистой кислоты в присутствии
1 мл концентрированной соляной кислоты — появляется синее
или сине-фиолетовое окрашивание.


Учитывают окраску, развившуюся только в течение первых 30 минут.

Чувствительность реакции (после проведения окисления) со­ставляет 0,1 мг при взаимодействии с раствором кодеина в кон­центрированной серной кислоте, а при использовании морфи­на — 0,15 мг, апоморфина — 0,05 мг и 0,1 мг при взаимодейст­вии с фуксиносерпистой кислотой.

На результатах реакций может отрицательно сказаться нали­чие в дистилляте этилового спирта. Последний при достаточно бурном течении реакции и разогревании подвергающейся окис­лению жидкости может вследствие потери молекулы воды обра­зовать этилен, который затем окисляется до формальдегида.

Достаточно характерной реакцией обнаружения метилового спирта является реакция переведения его в метиловый эфир са­лициловой кислоты. Для этого дистиллят смешивают с 0,03- 0,05 г салициловой кислоты или ее соли до насыщения дистил­лята и концентрированной серной кислотой. Жидкость осторож­но нагревают на пламени горелки до кипения. В присутствии метилового спирта развивается характерный запах метилового эфира салициловой кислоты:

 

Метиловый спирт (1)

Реакцией удается обнаружить 0,3 мг метилового спирта в ис­следуемой пробе.

Реакция образования метилового эфира салициловой кислоты может иметь значение только в случае получения отрицатель­ных результатов реакций обнаружения этилового спирта, так как этиловый эфир салициловой кислоты по своему запаху на­поминает метиловый эфир салициловой кислоты, хотя запах этот слабее, а реакция по своей чувствительности в 33-37 раз ниже реакции с метиловым спиртом.


Количественное определение. Новую навеску биологического материала в количестве 200-300 г измельчают, подкисляют виннокаменной кислотой и подвергают дистилляции с водяным паром. Дистиллят собирают в количестве 250-300 мл. Полноту отгонки метилового спирта устанавливают качественной реак­цией. Для освобождения от летучих кислот дистиллят подщела­чивают 10% раствором бикарбоната натрия и подвергают дву­кратному дефлегмированию. При этом отгоняют в первый pas 100 мл', во второй — 14 мл жидкости. Последний дефлегмат служит для количественного определения метилового спирта ко­лориметрическим методом, основанным на окислении метилово­го спирта до формальдегида и последующем определении его по реакции с фуксиносернистой кислотой. Летучие продукты гние­ния снижают чувствительность реакции.

Так, для растворов метилового спирта в воде чувствитель­ность метода составляет 0,05 мг в исследуемой пробе, для ди­стиллятов из незагнивших внутренних органов- 0,15-0,2 мг, а для дистиллятов из загнивших органов — 0,25-0,3 мг метиловога спирта в пробе.


Этиловый спирт в небольших количествах (до 1000 мг в ис­следуемой пробе)  не мешает реакции. При содержании свыше 1000 мг этилового спирта фиолетовая окраска, образующаяся после добавления раствора фуксиносернистой кислоты, обесцве­чивается по истечении 1-2 часов.

На результаты количественного определения метилового спир­та в биологическом материале по описанному способу может влиять способ приготовления раствора фуксиносернистой кисло­ты (С. Б. Новиков). Лучшим способом приготовления реактива для этих целей является следующий.

0,2 г химически чистого основного фуксина растворяют в 120 мл горячей воды. После охлаждения раствора добавляют 6 г безводного сульфита на­трия, растворенного в 20 мл воды, и 4 мл соляной кислоты удельного веса 1,19; объем доводят водой до 200 мл, жидкость фильтруют и переливают в темную склянку с притертой пробкой. Реактив должен быть бесцветным или слегка желтоватым.

Относительные условия для колориметрирования создаются при количествах метилового спирта в пределах 0,1-0,7 мг. По­этому качественная проба указывает, надо ли для основного определения разбавлять жидкость дистиллированной водой или возможно проведение определения без разбавления и целесооб­разно ли использование для исследования 0,5; 1; 2 мл или всего объема дистиллята.

Токсикологическое значение и метаболизм. Случаи отравления метиловым спиртом в нашей стране ежегодно уменьшаются. Метиловый спирт имеет широкое применение в промышленности в качестве растворителя лаков и красок, сырья для изготовле­ния фармацевтических препаратов, химических веществ, органи­ческих красителей. Большие количества метилового спирта используются для производства формальдегида, применяемого при изготовлении пластмасс, в промышленности, сельском хо­зяйстве, медицине. Метиловый спирт обладает антидетонацион­ными свойствами, применяется в качестве антифриза для охлаж­дения радиаторов двигателей.

Метиловый спирт ядовит. Ядовитые свойства его выявились, однако, лишь в начале XX века. До этого времени многие авто­ры считали его мало ядовитым по сравнению, например, с эти­ловым спиртом. Ричардсон в 1869 г. вывел закон о возрастании токсичности алкоголей от метилового к амиловому с увеличе­нием молекулярных весов их. Неправильное представление о токсических свойствах метилового спирта привело к тому, что в странах Западной Европы, в Канаде, США им начали заме­нять в ряде случаев более дорогой этиловый спирт для приго­товления настоек, ликеров, одеколонов, некоторых лекарств: на­стойки йода, гофманских капель и др. Широкое использование для этих целей метиловый спирт получил со времени очистки его от примесей, придававших ему неприятный вкус и запах.

С 1911 г. периодически описываются отравления метиловым спиртом. Некоторые из них носят массовый характер. Известные случаи отравлений были связаны главным образом с приемами

внутрь этилового спирта, денатурированного метиловым спир­том, а также одеколона, политуры, гофманских капель, рижско­го и майского бальзамов, камфарного спирта и др., приготов­ленных вопреки закону частными аптеками на метиловом спир­те Значительное увеличение отравлений метиловым спиртом было в период войн 1914-1918 и 1941 — 1945 гг. В иностранной литературе описан ряд профессиональных отравлений.

Метиловый спирт поражает преимущественно нервную и сосу­дистую системы. Латентный период продолжается 3-4 дня, но иногда отравление проявляется бурно: отравленный падает и теряет сознание. Смерть в этих случаях может наступить через 30 мин. В отличие от этилового спирта метиловый спирт может не вызывать состояния опьянения.

Типичными для отравления метиловым спиртом являются по­ражения зрительного нерва и сетчатки глаза (невриты зритель­ного нерва). В 50% случаев (М. П. Николаев) отмечаются ча­стичная или полная потеря зрения, а также поражения блуж­дающего, слухового, а иногда тройничного и обонятельного нер­вов.

Токсические и смертельные дозы метилового спирта варьируют в самых широких пределах. Большинство авторов считают смер­тельной дозу 30-50-100 г (Н. В. Попов, М. П. Николаев, Э. Штаркенштейн, С. В. Аничков и М. А. Беленький, О. И. Гла­зова). О. И. Глазова указывает на возможность наступления слепоты от приема 7-8 г метилового спирта.

Из организма метиловый спирт выводится с мочой и выдыхае­мым воздухом медленнее, чем этиловый. Причина этого заклю­чается в более медленном окислении его. В крови метиловый спирт удавалось обнаруживать еще на 3-4-й день после смерти.

Превращения метилового спирта в организме человека в ос­новном происходят по следующей схеме:

 

Метиловый спирт (2)

Основные превращения метилового спирта происходят, по-ви­димому, в печени.

Патологоанатомическая картина при отравлении метиловым спиртом малохарактерна. Отмечаются обильное кровенаполне­ние внутренних органов, кровоизлияния под эпикардом на зад­ней поверхности сердца. В затянувшихся случаях наблюдаются дегенеративные и атрофические изменения волокон зрительного нерва, кровоизлияния в варолиевом и продолговатом мозгу жи­ровое перерождение печени. Метиловый спирт (в зависимости от количества введенного в организм вщества, количества выве­денного яда при жизни, температуры, при которой сохраняются

объекты исследования, и ряда других обстоятельств) может со­храняться до 10 месяцев и быть доказан химико-токси­кологическим исследованием (С. Б. Новиков).

29.06.2015

Источник: www.pharmspravka.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.